NHỮNG ĐIỀU CẦN CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI XÂY DỰNG KHÔNG GIAN SỐNG