HANG’S VILLA – KHÔNG GIAN NỘI THẤT ẤN TƯỢNG, ĐẦY MÊ HOẶC