CÁC LOẠI BỀ MẶT HOÀN THIỆN PHỦ TRÊN NỀN VÁN GỖ CÔNG NGHIỆP